top of page

Ressources.

Poukisa yon kontra enpotan? Modèl kontra gratis!

Dernière mise à jour : 31 juil. 2023

Lè w ap travay nan domèn kreyatif tankou grafik, desen, oswa freelancing an jeneral, li enpòtan anpil pou w gen yon kontra byen defini avan w kòmanse travay avèk yon kliyan pou pwoteje dwa w ak konn devwa w.

Yon kontra se yon dokiman legal ki detèmine kondisyon yo, obligasyon, ak responsabilite ki genyen ant ou menm kòm prestatè, ak kliyan ou. Sa pa sèlman pote pwoteksyon pou tèt ou ak biznis ou, men li ede tou kreye yon baz solid pou yon kolaborasyon pwofesyonèl ak kliyan ou.


Pouki sa enpòtan gen yon kontra avan w kòmanse travay ak yon kliyan?


  • Klarifye atant yo: Yon kontra se yon siy ki montre osinon pèmèt nou tonbe dakò sou detay travay la, tankou kontribisyon, delè, dat livrezon, ak lòt detay enpòtan. Sa bay kliyan ou yon ide ki klè sou sa yo pou l atann ak sa pou l pa atann, epi sa pote pou w yon pwoteksyon pou si yon litij ta eklate boum oswa nenpòt dezakò ki ka rive nan pwojè a oubyen aprè pwojè.

Tankou kliyan pa vle peye w rès kob ou osinon , grafis la pa ba w travay ou te mande a epi l ap gade w nan zye.

  • Pwoteje dwa dòtè: Kontra a ka sèvi kòm yon dokiman legal ki pwoteje dwa dòtè ak dwa moral ou kòm kreyatè. Li ka detèmine si ou dwe gen dwa pou prezante travay la nan pòtfolyo w ou pa, si ou dwe kredi pou desen ou, epi li pèmèt ou konsève dwa pou fè modifikasyon nan travay la.


  • Pwoteksyon jiridik: Avèk yon kontra, ou gen yon baz legal solid ki pote pwoteksyon pou tèt ou ak biznis ou. Sa vle di ke si genyon litij avèk kliyan ou osinon ak grafis la, ou gen dokiman ki kapab sèvi kòm prèv pou w jwenn jistis ak reparasyon.


  • Konfòmite legal: Nan kèk teritwa, gen lwa ki egzije yon kontra ekri pou pwodwi kreyatif. Li enpòtan pou ou konnen lwa ki aplikab nan teritwa ou ak mete anplas mezi legal ki nesesè pou konfòmite.


 

Pou w gen yon kontra avan w kòmanse travay avèk yon kliyan, wap ka itilize youn nan modèl kontra gratis sa yo ke n ba w pou w komanse.
Modèl sa yo kapab ede ou kouvri pwen enpòtan, tankou idantite pati yo, desripsyon travay la, dat livrezon, pri, kondisyon peman, epi lòt pwen ki enpòtan yo konsidere nan yon kontra. Ou ka solisite sèvis yon avoka oswa yon konsiltan legal pou revize kontra a epi adapte li pou satisfè bezwen espesifik ou ak kliyan ou.


Enpotans pou w gen yon kontra avan w kòmanse travay ak yon kliyan pa ka souzestime ditou paske Sa pote sekirite, pwoteksyon, ak sèrenite nan relasyon pwofesyonèl ou. Alòs, pa bliye konsidere sa nan pratik ou epi mete anplas mezi nesesè yo pou ou kòmanse tout kolaborasyon avèk yon baz solid epi yon kontra ki byen defini.


257 vues1 commentaire

Posts similaires

Voir tout

1 comentário

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Convidado:
09 de jul. de 2023
Avaliado com 5 de 5 estrelas.

Bon bagay. Mesi KGO

Curtir
bottom of page